КОНКУРС

На основу члана 18.  Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. Гласник РС", бр. 68/2015 и 81/2016 – одлука УС), Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Центру за културу „Вељко Дугошевић“ Кучево и Решења о попуњавању радног места „Финансијско – рачуноводствени референт“ интерним конкурсом,  а у складу са чланом 43. Статута Центра за културу „Вељко Дугошевић“ Кучево директор Установе расписује

 

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

„ФИНАНСИЈСКО – РАЧУНОВОДСТВЕНИ РЕФЕРЕНТ“

 

I

            Радно место Финансијско – рачуноводственог референта попуњава се пријемом лица на неодређено радно време у Центру за културу „Вељко Дугошевић“ Кучево.

 

II

            Услови за пријем у радни однос на неодређено на наведено радно место су Завршена средња економска школа, звање Економски техничар, и најмање три године радног искуства у струци.

III

            Кандидат је обавезан да приложи следеће доказе о испуњавању прописаних услова:

  • Доказ о стручној спреми;
  • Доказ о стеченом радном искуству – најмање једна година радног искуства (пот- врде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
  • Уговор о раду или Решење о распоређивању (оригинал или оверена копија) у органу јединице локалне самоуправе општине Кучево, јавној служби, јавном предузећу или правном лицу основаном од стране тог предузећа, или у привредном друштву и другој организацији које у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у Регистар, односно чије се зараде финансирају из буџета општине Кучево;

 

За пријављене кандидате по службеној дужности прибавиће се изводи из МКР и КД, као и уверења да нису правноснажно осуђивани на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

IV

Стручност оцењује се увидом у податке из пријаве и усменом провером стручне оспособљености кроз разговор са кандидатима;

 

V

            Рок за подношење пријава је 15 дана и то од дана објављивања конкурса на званичној интернет презентацији и огласној табли Центра за културу „Вељко Дугошевић“ Кучево као и огласној табли Општинске управе општине Кучево;

 

VI

Пријава на конкурс треба да садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу пребивалишта, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова  на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању, податке о посебним областима знања, као и све релевантне податке које могу бити од значаја за избор кандидата;

VII

            Пријаве се подносе на адресу Центар за културу „Вељко Дугошевић“ Кучево Трг Вељка Дугошевића 30, 12240 Кучево;

 

VIII

По истеку рока од 15 дана од дана објављивања интерног конкурса они међу којима ће се спровести изборни поступак биће писмено обавештени о томе када почиње изборни поступак – провера знања и вештина, најмање 5 дана пре отпочињања изборног поступка;

 

IX

            Датум објављивања – 12.02.2018. године;

 

X

            Лице задужено за давање информација о интерном конкурсује Никола Милић, телефон: 012/850-466;

 

Напомена:Неблаговремене, недопуштене, незразумљиве или непотпуне пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене.

 

ОГЛАС ЈЕ ОБЈАВЉЕН НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ И ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“ КУЧЕВО (www.homoljskimotivikucevo.com)КАО И НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

 

Центар за културу

„Вељко Дугошевић“ Кучево

директор Јасмина Благојевић

 

 

Додатне информације