КОНКУРС

На основу члана 18.  Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. Гласник РС", бр. 68/2015 и 81/2016 – одлука УС), Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Центру за културу „Вељко Дугошевић“ Кучево и Решења о попуњавању радног места „Финансијско – рачуноводствени референт“ интерним конкурсом,  а у складу са чланом 43. Статута Центра за културу „Вељко Дугошевић“ Кучево директор Установе расписује

 

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

„ФИНАНСИЈСКО – РАЧУНОВОДСТВЕНИ РЕФЕРЕНТ“

 

I

            Радно место Финансијско – рачуноводственог референта попуњава се пријемом лица на неодређено радно време у Центру за културу „Вељко Дугошевић“ Кучево.

 

II

            Услови за пријем у радни однос на неодређено на наведено радно место су Завршена средња економска школа, звање Економски техничар, и најмање три године радног искуства у струци.

III

            Кандидат је обавезан да приложи следеће доказе о испуњавању прописаних услова:

  • Доказ о стручној спреми;
  • Доказ о стеченом радном искуству – најмање једна година радног искуства (пот- врде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
  • Уговор о раду или Решење о распоређивању (оригинал или оверена копија) у органу јединице локалне самоуправе општине Кучево, јавној служби, јавном предузећу или правном лицу основаном од стране тог предузећа, или у привредном друштву и другој организацији које у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у Регистар, односно чије се зараде финансирају из буџета општине Кучево;

 

За пријављене кандидате по службеној дужности прибавиће се изводи из МКР и КД, као и уверења да нису правноснажно осуђивани на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

IV

Стручност оцењује се увидом у податке из пријаве и усменом провером стручне оспособљености кроз разговор са кандидатима;

 

V

            Рок за подношење пријава је 15 дана и то од дана објављивања конкурса на званичној интернет презентацији и огласној табли Центра за културу „Вељко Дугошевић“ Кучево као и огласној табли Општинске управе општине Кучево;

 

VI

Пријава на конкурс треба да садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу пребивалишта, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова  на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању, податке о посебним областима знања, као и све релевантне податке које могу бити од значаја за избор кандидата;

VII

            Пријаве се подносе на адресу Центар за културу „Вељко Дугошевић“ Кучево Трг Вељка Дугошевића 30, 12240 Кучево;

 

VIII

По истеку рока од 15 дана од дана објављивања интерног конкурса они међу којима ће се спровести изборни поступак биће писмено обавештени о томе када почиње изборни поступак – провера знања и вештина, најмање 5 дана пре отпочињања изборног поступка;

 

IX

            Датум објављивања – 12.02.2018. године;

 

X

            Лице задужено за давање информација о интерном конкурсује Никола Милић, телефон: 012/850-466;

 

Напомена:Неблаговремене, недопуштене, незразумљиве или непотпуне пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене.

 

ОГЛАС ЈЕ ОБЈАВЉЕН НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ И ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“ КУЧЕВО (www.homoljskimotivikucevo.com)КАО И НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

 

Центар за културу

„Вељко Дугошевић“ Кучево

директор Јасмина Благојевић

 

 

O Кучеву

Мапа Кучево град - Мапа Кучево општина - Како доћи до Кучева

Кучево Околина   У залеђу Дунава са једне, окружена Хомољским планинама са друге стране, налази се општина Кучево. Захвата површину од 721 км2. Рељеф се креће од равничарског (у доњем току реке Пек), од брдско-планинског који обухвата шумовите пределе Звишких планина, Северног Кучаја и северозападне обронке Хомољских планина. Надморска висина креће се од 120м (град Кучево) до 920м.
Ова област позната је као Звижд, а у њеном самом средишту, на обали реке Пек смештен је град Кучево који је административни, привредни, политички и културни центар Општине. Са околним насељима град има око 6000 становника.

Кучево Центар Хотел Рудник   Кучево и околина од давнина познати су као рударски крај, посебно богат племенитим металима. Археолошка налазишта потврђују да су се на овом подручју још римљани бавили ископавањем и прерадом руде, а приче о златоносном Пеку и данас голицају машту авантуриста.

   Од културно историјских споменика издвајају се археолошко налазиште римског рударско-металуршког центра Краку Лу Јордан из 3 в.н.е. и Вила Карађорђевића у Нересници, а од природних лепота пећине Церемошња, Равништарка и Дубочка пећина. Подручје Кучева обилује и шумама, што климу чини веома пријатном у току целе године.

Кучево Панорама    У општој ужурбаности 21. века, овај крај је сачувао нешто од шарма и патине давних времена. Традиционалне културне вредности, древни народни обичаји, необична, често мистична, веровања, темпераментне влашке игре, народне ношње живописних боја само су део заоставштине која се чува и преноси.

   Легенда домаће забавне музике Ђорђе Марјановић рођен је у Кучеву, где и данас повремено борави. У оближњем селу Нересница, рођен је и најраније детињство провео је велики српски пеник Стеван Раичковић. Жанка Стокић, чувена предратна глумица, по многима највећа дива српског глумишта свих времена, део свог детињства провела је у Раброву, насељу у околини Кучева.

   Најзначајније културне манифестације у општини Кучево су: Смотра изворног народног стваралаштва „Хомољски мотиви“, Међународни фестивал телевизијског етнолошког филма ФЕСТЕФ и Позоришне свечаности „Жанки у част“.

 

Како доћи до Кучева

Мапа Кучево град - Мапа Кучево општина - О Кучеву

Кучево је од Београда удаљено 135 километара.  За путовање сопственим превозом најкраћи правац је: аутопут Београд – Ниш (до искључења зa Пожаревац), затим заобилазницом око Пожаревца и даље магистралним путем М24 (Пожаревац – Кучево – Мајданпек – Неготин) до Кучева.

Кучево је од Пожаревца удаљено 54, од Мајданпека 45, а од Дунава (Голубац) 30 километара. Са Петровцем на Млави повезано регионалним путем(30км).

АУТОБУСКЕ ЛИНИЈЕ БЕОГРАД – КУЧЕВО

(Поласци са Аутобуске станице Београд)

ВРЕМЕ ПОЛАСКА ИЗ БЕОГРАДА

ВРЕМЕ ДОЛАСКА У

КУЧЕВО

 

ПРЕВОЗНИК

 

НАПОМЕНА

 

6:45

 

9:10

УНАКОП

САОБРАЋА СВАКОДНЕВНО

 

8:30

 

11:10

УНАКОП

САОБРАЋА СВАКОДНЕВНО

 

9:45

 

12:45

АРИВА – ЛИТАС

НЕ САОБРАЋА НЕДЕЉОМ

 

11:45

 

14:25

АРИВА – ЛИТАС

НЕ САОБРАЋА СУБОТОМ И НЕДЕЉОМ

 

14:15

 

16:55

УНАКОП

САОБРАЋА СВАКОДНЕВНО

 

17:00

 

19:30

УНАКОП

НЕ САОБРАЋА СУБОТОМ

 

18:45

 

21:15

АРИВА – ЛИТАС

САОБРАЋА СВАКОДНЕВНО

 

Додатне информације